Skydd av personlig information

Behandling av personuppgifter

Hoist Finance AB (publ) (org.nr 556012-8489) värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Denna framställning beskriver hur Hoist Finance inbegripet varumärket HoistSpar samlar in och använder dina personuppgifter men även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Vid frågor om integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@hoistfinance.com

Vilken information vi samlar vi in och varför

För att kunna erbjuda dig våra finansiella tjänster, attraktiva inlåningstjänster på olika löptider eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter. Information som vi efterfrågar och som du lämnar till oss kan exempelvis vara:

  • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.
  • Uppgifter om din skattemässiga hemvist: uppgifter om skattehemvist och utländskt skatteregistreringsnummer.
  • Ekonomisk information: typ av avtal, dina lämnade inkomstuppgifter, finansiell status, transaktionsinformation, bankkontonummer för uttagskonto.
  • Kommunikationsuppgifter:ex. IP-adress.

Syftet med behandlingen av personuppgifter och de legala grunderna är i huvudsak uteslutande att uppfylla rättsliga förpliktelser (exempelvis kundkännedom, åtgärder för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering och bedrägeri, bokföring, rapportering till myndigheter) samt avtalsförpliktelser (fullgörande av avtal).

Syfte med behandlingen Laglig grund
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Följa tillämplig lagstiftning
För att administrera ditt sparkonto hos oss på ett tryggt och säkert sätt. Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig
För att utföra riskanalys och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning
För att följa tillämplig lagstiftning, exempelvis penningtvättsregelverket, bokföringsregler, skatteregler samt regler om insättningsgaranti. Följa tillämplig lagstiftning

 

Vilka vi kan komma att dela din information med

Hoist Finance är skyldigt att iaktta den finansiella sekretessen enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sekretessen innebär att Hoist Finance inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. Hoist Finance lämnar inte ut inte dina personuppgifter utom i ett begränsat antal situationer. Vi kan komma att överföra till, eller dela information med, utvalda tredje parter för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Vi vidtar rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det, till exempelvis polismyndigheten, skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, försäkringskassan och tillsynsmyndigheter.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer i huvudsak att behandlas i Sverige och inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av en leverantör eller en underleverantör. Detta gäller exempelvis situationer för att säkra teknisk support av IT-stöd dygnet runt året runt (24/7) för att underhålla våra IT-system.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Utifrån rättliga förpliktelser kan det rent generellt röra sig om i vart fall 5 år efter ett kontoavslut.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering m.m.

Du har rätt:

  • att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig genom att beställa ett registerutdrag.
  • att begära rättelse för det fall du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig.
  • att begära att dina personuppgifter blir raderade (rätten att bli bortglömd). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om datan inte längre är nödvändig för det syfte den var insamlad för. Observera dock att det kan finnas skyldigheter för Hoist Finance som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan, med anledning av exempelvis bokföringsregler, skatteregler och penningtvättsregelverket.
  • att begära dataportabilitet. Med denna rätt kan du under vissa förutsättningar få information på ett strukturerat sätt, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast information vi använder baserat på ditt samtycke eller på basis av avtal.
  • att kontakta oss och/eller dataskyddsmyndigheten. Om du har frågor eller synpunkter så kontakta gärna vårt dataskyddsombud via dpo@hoistfinance.com eller Hoist Finance AB (publ), Dataskyddsombud, Box 7848, 103 99 Stockholm. Du har också möjlighet att lämna ett klagomål eller kontakta Datainspektionen via datainspektionen@datainspektionen.se eller Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Säkerhet
Hoist Finance strävar alltid efter säkra tekniska lösningar som skyddar kunduppgifter från åtkomst av obehöriga. Skyddsåtgärderna omfattar t ex följande:

Brandväggar och andra säkerhetssystem som blockerar intrång från obehöriga.

Skydd mot datavirus.

Meddelanden till dig skickas krypterade enligt Secure Socket Layer (SSL)-protokollet.

Även du som kund hos Hoist Finance har ett ansvar för säkerheten. Hoist Finance har ingen kontroll över den utrustning och de säkerhetssystem som du väljer att använda. Du bör säkerställa att den dator du använder vid uppkoppling mot Hoist Finance har ett fungerande virusskydd. Du bör också kontrollera att meddelanden med personuppgifter eller annan viktig information som du skickar på nätet är krypterade. Vidare bör du installera brandväggar som skyddar din dator från obehörig åtkomst.

I kommunikation med Hoist Finance via e-post bör du undvika att ange konfidentiell information som kontonummer, användar-ID och lösenord. Vänligen observera att Hoist Finance aldrig kommer att skicka e-post till dig som innehåller konfidentiell information såsom kontonummer, användarinstruktioner, m m. Hoist Finance kommer heller aldrig att be dig skicka sådan information. Om du får sådan e-post som påstås komma från Hoist Finance ska du omgående radera meddelandet utan att öppna eventuella bilagda filer.

Cookies

Hoist Finance använder s.k. cookies. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av vår webbserver. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerat cookien.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen – permanent cookies – sparar textfilen på din dator under en längre tid. Hoist Finance använder permanenta cookies för att följa din navigering på hemsidan och för att samla in statistik. Den andra typen – session cookies - placeras endast tillfälligt på din dator under tiden du besöker Hoist Finance samt HoistSpars hemsida och den raderas när du stänger din webbläsare. Hoist Finance primära syften med cookies är att spara tid för användaren vid besök på Hoist Finance samt HoistSpars hemsida samt öka funktionaliteten för våra användare.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller att kunna använda vissa tjänster på Hoist Finance och/eller HoistSpar, och andra delar av sajten kommer inte att fungera korrekt.

Om du har några frågor avseende cookies, tveka inte att kontakta HoistSpar Kundservice tel: 08 – 555 177 92, e-post: info@hoistspar.se

Ring mig

Ring mig senare